Udruga stećak

Stjepana Radića 18a, 8820 Široki Brijeg
Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽZH
Broj: 03-1-II-320/08
ID: 4272287040002
ŽR: 3382202256826212
IBAN BA 39 3382204856827695Impresum

Izdavač: Udruga STEĆAK

Suizdavač: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Za izdavače: Grgo Mikulić i Majo Haramandić

Glavni urednik: Grgo Mikulić

Zamjenik glavnog urednika: Krunoslav Šetka

Uredništvo: Majo Haramandić, Krunoslav Šetka, Ivan Mikulić, Tatjana Bulajić, Sinaid Šabanović, Grgo Mikulić

Prijevod na engleski: Ivana Medić

Lektura: Stanko Jurilj

Korektura: Stanko Jurilj, Ivana Medić, Grgo Mikulić

Grafička priprema: SD studio

Tisak: Grafotisak Grude